(2016) مراسم روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان

مراسم روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان

(2016 ژوئن 21)