(2017) مراسم روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان

(2017- مراسم روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان)