2017-03-05
سفر رسمی رئیس جمهور الهام علی اف به جمهوری اسلامی ایران


/files/image/h11.jpg


/files/image/h22.jpg


/files/image/h33.jpg


/files/image/h44.jpg


/files/image/h55.jpg


/files/image/h66.jpg