عکس

 

روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان

 

روز ملی جمهوری آذربایجان

28 می 2016 (8 خرداد 1395)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search in archive