ویزای ترانزیت

جهت صدور ویزای ترانزیت یکبار ورود و دو بار ورود بایستی اسناد ذیل به سفارت ارائه گردد. مدت اعتبار ویزای ترانزیت 30 روز و مدت اقامت در کشور نیز 5 روز تعیین گردیده است.

1- فرم درخواست ویزا (دانلود) که به صورت دقیق پر شده است.

 - در سایت اینترنتی http://eapplication.mfa.gov.az نیز می توان فرم درخواست ویزا را پر کرد؛

- بعد از ثبت بایستی فرم درخواست ویزا را پر کرده و تایید نمایید؛

- فرم درخواست ویزای تایید شده که از طریق سیستم به آدرس ایمیل شما فرستاده می شود باید چاپ گردد.

 2- اصل پاسپورت یا دیگر مدارک عبور از مرز و رونوشت صفحه اصلی آنها؛

- مدت اعتبار پاسپورت یا دیگر مدارک عبور از مرز بایستی سه ماه بیشتر از تاریخ اتمام مدت ویزای صادر شده باشد.

- پاسپورت باید حداقل دارای دو صفحه استفاده نشده باشد.

3- سه قطعه عکس (4*3) زمینه سفید مطابق با شناسه بیومتریک؛

4- رونوشت ویزای سفر به کشور مقصد (به جز کشورهایی که جهت سفر به آنها ویزا مورد نیاز نمی باشد)؛

5- رونوشت بلیط جهت سفر به کشور مقصد و یا دیگر اسناد تایید کننده سفر،

6- رونوشت مدرک بیمه پزشکی (در صورتی که شخص دعوت کننده مسئولیت خدمات درمانی را بر عهده نگیرد)؛

7- اگر طرفی که اشخاص خارجی و یا کسانی که تابعیت ندارند را به جمهوری آذربایجان دعوت می کند دارای تشکیلات غیردولتی باشد بایستی کپی پروانه همان نهاد ارائه گردد (این مدرک جهت اخذ ویزای توریستی مورد نیاز نمی باشد)؛

8- عوارض دولتی به مبلغ 20 دلار آمریکا

 پی نوشت: مبلغ پرداختی جهت اخذ ویزا به دلیل اینکه به نتیجه مراجعه مربوط نمی باشد بازگردانده نخواهد شد.   

Search in archive