.هشدار به اتباع كشورهاي خارجي كه قصد سفر به سرزمين هاي اشغال شده جمهوري آذربايجان دارند

         به كليه اتباع كشورهاي خارجي كه قصد سفر به قره باغ كوهستاني و ساير مناطق اشغال شده جمهوري آذربايجان را دارند ياداوري مي نماييم كه، به دليل تداوم اشغال از طرف نيروهاي مسلح جمهوري ارمنستان، سرزمين هاي مذكور به طور موقت خارج از كنترل جمهوري آذربايجان مي باشند.

          هرگونه سفر بدون مجوز جمهوري آذربايجان به مناطق مذكور كه درسطح بين المللي بخشي ازسرزمين جمهوري آذربايجان شناخته شده اند، نقض حق حاكميت، تماميت ارضي و  قانون ملي  جمهوري آذربايجان و نيز اصول و قواعد حقوق بين الملل محسوب مي شود.

          بارديگر تمامي اتباع كشورهاي خارجي را به عدم سفر به قره باغ كوهستاني و ساير مناطق جمهوري آذربايجان كه از طرف نيروهاي مسلح ارمنستان  اشغال شده است فرا مي خوانيم. 

          اشخاصي كه بدون مجوز جمهوري آذربايجان به مناطق اشغال شده سفر نموده باشند،  اجازه ورود به خاك جمهوري آذربايجان را نخواهند داشت.

          در مواقع ضروری نسبت به این اشخاص اقدامات حقوقی مربوطه صورت خواهد گرفت.

Search in archive