ویزای فرودگاهی

در فرودگاه های بین المللی جمهوری آذربایجان برای اتباع جمهوری اسلامی ایران ویزای یکبار ورود با 30 روز اقامت صادر می گردد.

Search in archive