(2016) مراسم روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان

مراسم روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان

(2016 ژوئن 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search in archive