ویزای یکبار ورود

جهت صدور ویزای یکبار ورود بایستی اسناد ذیل به سفارت ارائه گردد.

1- فرم درخواست ویزا (دانلود)  که به صورت دقیق پر شده است.

 - در سایت اینترنتی http://eapplication.mfa.gov.az نیز می توان فرم درخواست ویزا را پر کرد؛

- بعد از ثبت بایستی فرم درخواست ویزا را پر کرده و تایید نمایید؛

- فرم درخواست ویزای تایید شده که از طریق سیستم به آدرس ایمیل شما فرستاده می شود باید چاپ گردد.

2- اصل پاسپورت یا دیگر مدارک عبور از مرز و رونوشت صفحه اصلی آنها؛

- مدت اعتبار پاسپورت یا دیگر مدارک عبور از مرز بایستی سه ماه بیشتر از تاریخ اتمام مدت ویزای صادر شده باشد.

- پاسپورت باید حداقل دارای دو صفحه استفاده نشده باشد.

3- سه قطعه عکس (4*3) زمینه سفید مطابق با شناسه بیومتریک؛

4- تاییدیه رزرو هتل (جهت اخذ ویزای توریستی)؛

5- بلیط مسافر (جهت اخذ ویزای توریستی)؛

6- فرم درخواست دعوت کننده (این مدرک جهت اخذ ویزای ترانزیت، توریستی، رسمی و شخصی مورد نیاز نمی باشد)؛

- دعوتنامه بایستی توسط اداره کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تایید گردد؛

- جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با اداره کنسولی تماس حاصل فرمایید:

آدرس: شهر باکو، خیابان شیخ علی قربان اف 4، AZ 1009

7- اگر طرفی که اشخاص خارجی و یا کسانی که تابعیت ندارند را به جمهوری آذربایجان دعوت می کند دارای تشکیلات غیردولتی باشد بایستی کپی پروانه همان نهاد ارائه گردد (این مدرک جهت اخذ ویزای توریستی مورد نیاز نمی باشد)؛

8 - تاییدیه علت دعوت (این مدرک جهت اخذ ویزای ترانزیت و توریستی مورد نیاز نمی باشد)؛

9- دعوتنامه تایید شده در دفتر اسناد رسمی (این مدرک جهت اخذ ویزای شخصی مورد نیاز می باشد)؛

10- رونوشت کارت شناسایی شخص دعوت کننده جهت اخذ ویزای شخصی؛

11- رونوشت مدرک بیمه پزشکی (در صورتی که شخص دعوت کننده مسئولیت خدمات درمانی را بر عهده نگیرد)؛

12- رونوشت گواهی ولادت تایید شده در دفتر اسناد رسمی، رونوشت اجازه والدین یا نماینده قانونی و کارت شناسایی آنها جهت صدور ویزا برای اشخاص خارجی و یا کسانی که تابعیت ندارند و به سن 18 سال نرسیده اما دارای پاسپورت بوده و به همراه والدین یا نماینده قانونی خود سفر نمی کنند؛

13- عوارض دولتی به مبلغ 20 دلار آمریکا

- از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( به جز پادشاهی دانمارک، جمهوری ایرلند و بریتانیای کبیر) مبلغ 35 یورو اخذ می گردد.

 پی نوشت: مبلغ پرداختی جهت اخذ ویزا به دلیل اینکه به نتیجه مراجعه مربوط نمی باشد بازگردانده نخواهد شد.

Search in archive