2016-10-03

بیانیه پنجمین همایش بین المللی بشردوستانه باکو

بیانیه پنجمین همایش بین المللی بشردوستانه  باکو

 

 

ما برای شرکت در پنجمین همایش بین المللی بشردوستانه باکو مورخ 30-29 سپتامبر سال 2016 از کشورهای مختلف دنیا، در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به عنوان نمایندگان سیاست، مستخدمین علم و فرهنگ، سازمان های بین المللی، آحاد مردم و رسانه های گروهی جمع شده ایم که،

 

-  بیانیه هزار ساله سازمان ملل متحد، قطع نامه مورخ 25 سپتامبر سال 2015 در رابطه با توسعه پایدار تا سال 2030 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تفاهم نامه مورخ 12 اکتبر سال 2015 پاریس در رابطه با تغییرات اقلیمی را مبنا قرار داده؛

 

-   بر پیشرفت های مشخص به دست آمده در جهت رسیدن به مقاصد هدفمند در بیانیه هزار ساله تاکید کرده ؛

 

- دستاورد های مهم به دست آمده در زمینه­ های حل مشکلات متعدد انسانی علی الخصوص امکان حل مسائل تحصیلی و بهداشت، گسترش ارتباطات و فن آوری اطلاعات، از بین بردن "تفاوت­های دیجیتالی" دسته بندی و شکل دهی جمعیت بر اساس آگاهی را مثبت ارزیابی نموده؛

 

- با اظهار تعهد خود به دستور کار عمومی جدید المقیاس و بلند پروازانه در نظر گرفته شده تا سال 2030 در زمینه توسعه پایدار ، براهمیت حفط و افزایش سرمایه انسانی تاکید کرده؛

 

- به اهمیت داشتن اصولی چون  کرامت انسان، حاکمیت قانون، عدالت، برابری، احترام به نژاد، فرهنگ و قومیت های مختلف اعتراف کرده و افزایش سرمایه انسانی در راستای تحقق اهداف هزارساله را به عنوان شرط اصلی برشمرده،

 

- برای رسیدن به 17 هدف مذکور در بخش توسعه پایدار ، همه را به بسیج نمودن نیروها و  پافشاری درجهت حل و فصل 169 مسئله پیش روی بشریت دعوت نموده؛

 

- بدون صلح، توسعه پایدار و بدون توسعه پایدار ، وجود صلح غیر ممکن می باشد. لذا تمامی کشورها و ملت ها به حل وفصل عادلانه و بلافاصله مناقشات موجود در جهان دعوت نموده؛

 

- با ضرورت تامین اعتدال در اجزاء اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل دهنده توسعه پایدار ، موافق بوده؛

 

-  هنوز هم در راه توسعه پایدار بسیاری از کشورها وجود مشکلات بزرگ در تشکیل برنامه های مورد نیاز کوتاه مدت و بلند مدت مختلف درک می شود؛

 

- درگیری های روزافزون، افراطگرایی خشونت آمیز، تروریسم و بحران های انسانی مرتبط با آن و آواره شدن اجباری انسانها را با قاطعیت محکوم نموده؛

 

- هرچند که در راستای گفتگوی میان فرهنگ ها، ادیان، تمدن ها به دستاوردهای موثری نائل شده ایم،

 اما هنوزهم به نادیده گرفتن فرصت ها و دستاوردهای سیاست تبعیض نژادی، قومی، بی ثباتی و چند فرهنگی موجود در جهان  تاکید نموده؛

 

-  تعهد خود را نسبت به سیاست برابری در جنسیت وتامین حقوق انسانهایی که از قشر حساس می باشند بیان کرده؛

 

- فقط به در نظر گرفتن قواعد اصلی اخلاق بشردوستانه و امکان بسیج نمودن همه ظرفیت های فکری، فرهنگی و اجتماعی در حقوق تمدن زیست محیطی توجه نموده؛

 

- در توسعه همکاری بشردوستانه، اهمییت زیاد رسانه های جمعی و فناوری های اطلاعاتی را مد نظر گرفته؛

 

- با درنظر گرفتن حراست کامل از سیاره ای که در آن زندگی می کنیم و منابع طبیعی آن، ضرورت حفاظت از عوامل اقلیمی و تنوع زیستی، بسیج شدن نیروها برای تامین توسعه و استفاده از تکنولوژی را آرزو نموده؛

 

- جستجوی پاسخ کافی برای چالش های جامعه علمی قرن 21 در راستای جهانی شدن، همسو شدن دانش ها و بروز مشکلات فلسفی و رفتاری زیاد ناشی از فناوری های نوین و نیز بیوتکنولوژی ها را یاداوری نموده؛

 

- در چارچوب مذاکرات و تبادل نظرِ مشکلات جهانی بشر دوستانه

 

·         مدل های مختلف چند فرهنگی: از نظریه به سمت تجربه انسانی؛

 

·         اهمیت حفاظت از سرمایه انسانی در شرایط جابجایی جمعی انسان ها به عنوان پایه اصلی توسعه پایدار ؛

 

·         متحول ساختن خبرنگاری درعصر اطلاعات و نقش آن در تامین گفتگوی تمدن ها؛

 

·         توسعه پایدار و تمدن زیست محیطی؛

 

·         مسائل محیا کردن پرسنل در بخش های زیست شناسی مولکولی، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی و در پزشکی معاصر: مشکلات نوین و اخلاقی؛

 

·         پیش بینی در رابطه با همگرایی تکنولوژی ها و آینده: همچو مرور جوانب چالش های اصلی قرن 21؛

 

-     ثمره بسیار زیاد برگزاری پنچمین انجمن بین المللی بشر دوستانه باکو و بی شک تهفه با ارزش آن در گسترش همکاری بین المللی بشر دوستانه و توسعه من بعد آن را اعلام می داریم؛

 

-    فقط پاسخ موثر به چالش های دوران معاصر در سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه منابع انسانی، همچنین بهبود کیفیت زندگی را شرط اصلی در مدیریت، تولید و تکمیل فناوری های علمی و ارتباطی- اطلاعاتی می دانیم؛

 

-    تاسیس مرکز بین المللی چند فرهنگی باکو با ابتکار جمهوری آذربایجان و تهفه آن در جهت رشد نظری و عملی چند فرهنگی تاکید می کنیم؛

-    بطور کل حفاظت و افزایش سرمایه انسانی در جمهوری آذربایجان، همچنین بدست آمدن نتایج مثبت در استفاده موثر از گروه های حساس جامعه مثل پناهندگان و آوراگان اجباری با هدف رشد پایدار این عامل ( سرمایه انسانی) را بیان می کنیم؛

 

-    به ادغام سرمایه انسانی همچنین جدیدترین دانش و مهارت افراد از طریق برنامه های آموزش پایدار و همچنین توسعه همکاری ها در این زمینه را به عنوان بخش ضروری توسعه پایدار انسانی اعتراف می کنیم؛

 

-    به افزایش نقش تکنولوژی های ارتباطی و رسانه های جمعی در رسیدن به اهداف  گفتگوی موثر بین تمدن ها، فرهنگ ها و ادیان تاکید می کنیم؛

 

-    به ضرورت شکل دهی افکار درباره تمدن زیست محیطی، به تشویق نهضت های مختلف حامی به کارگیری موثر مدل های مصرف و تولید، نگرش دقیق به منابع طبیعی و وجوب در نظر گرفتن تدابیر لازم در ارتباط با تغیرات اقلیمی توجه ویژه می نماییم؛

 

-    ضرورت تبادل نظر جامع میان نمایندگان علمی مختلف جامعه، از جمله دانشمندان علوم طبیعی و انسانی را درک می کنیم و تلاش آنها در جهت همسو کردن تکنولوژی های جدید و قدیم در تامین پاسخ کافی مناسب با چالش های قرن 21 را مثبت ارزیابی می نماییم؛

 

-    نهاد های مختلف بین المللی و ملی متخصص در زمینه همکاری بشر دوستانه را به بردباری و فراهم ساختن محیط احترام متقابل، تشکیل همایش های دائمی برای حل چالش های جهانی و منطقه ای معاصر، برگزاری مکرر کنفرانس ها و میز گردها دعوت می کنیم؛

 

-    اطمینان خود را بر ضرورت تشکیل چنین همایش هایی هر دو سال یک بار ابراز می کنیم و قدردانی خویش را به رئیس جمهور و حکومت جمهوری آذربایجان، بنیاد حیدر علی اف، تمامی برگزارکنندگان پنچمین انجمن بین المللی بشر دوستانه باکو به دلیل فراهم ساختن شرایطی برای تبادل موثر ایده ها و نگرش کلی به مشکلات اعلام می داریم؛

 

 

-    پذیرش این بیانیه و استفاده از آن با هدف تقویت همکاری در بخش بشر دوستانه را ضروری می دانیم. 

Search in archive