2017-03-05

مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور الهام علی اف در تهران

مراسم استقبال رسمی از جناب آقای الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در تهران برگزار شد.

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با مشایعت سواره نظام ها به کاخ "سعداباد" آمدند.

در میدان مقابل کاخ سعدآباد که با با پرچم های ملی آذربایجان و ایران تزئین شده بود، به افتخار رئیس جمهور الهام علی اف گارد تشريفات ایستاده بود.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران از الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان استقبال کرد.

سرود ملی ایران و آذربایجان به صدا درآمد.

رئیس گارد تشریفات به رئیس جمهوری آذربایجان ادای احترام نمود.

سران دولت از مقابل گارد تشریفات عبور کردند.

روسای جمهور عکس مشترک گرفتند.

نمایندگان دولتی و حکومتی ایران به الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و همچنین اعضاء هیات نمایندگان آذربایجان به حسن روحانی رئیس جمهور ایران معرفی شدند. 

 

/files/image/qq1.jpg


/files/image/qq2.jpg


/files/image/qq3.jpg


/files/image/qq4.jpg


/files/image/qq5.jpg


/files/image/qq6.jpg


/files/image/qq7.jpg


/files/image/qq8.jpg


/files/image/qq9.jpg


/files/image/qq10.jpg
Search in archive