2017-03-05

ملاقات خصوصی رئیس جمهور الهام علی اف و رئیس جمهور حسن روحانی

بعد از اتمام مراسم استقبال رسمی، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات خصوصی برگزار کردند.

در ملاقات به اهمیت زیاد سفر رسمی رئیس جمهور الهام علی اف به ایران در توسعه روابطمان تاکید شد. همچنین به سفرهای متقابل  و در سطوح عالی جهت توسعه همکاری میان کشور ها  تاکید ویژه ای شد.

رئیس جمهور الهام علی اف تشکر خود را به مناسبت دعوت به رئیس جمهور حسن روحانی ابراز نمود و اهمیت زیاد توسعه روابط آذربایجان با ایران را اعلام فرمود.    


/files/image/m11.jpg


/files/image/m22.jpg

 

/files/image/m33.jpg


/files/image/m44.jpg


Search in archive