2017-03-06

ضیافت رسمی ناهار از طرف رئیس جمهور ایران حسن روحانی به افتخار رئیس جمهور الهام علی اف

از طرف رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حسن روحانی ضیافت رسمی ناهار به افتخار رئیس جمهوری آذربایجان جناب آقای الهام علی اف برگزار شد.  

Search in archive