2017-03-06

ملاقات رئیس جمهور الهام علی اف و رهبر معظم ایران حضرت آیت الله سید علی خامنه ای

رئیس جمهور الهام علی اف و حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران ملاقات کردند.

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با خرسندی ملاقات های ایشان با حضرت آیت الله سید علی خامنه ای را خاطر نشان کردند. رئیس دولتمان بیان کردند آذربایجان و ایران دو کشور دوست و همسایگان نزدیکی هستند. رئیس جمهور الهام علی اف ضمن تاکید به اینکه در سال های اخیر روابط آذربایجان و ایران خیلی خوب توسعه یافته است اعلام فرمودند که روابطمان در زمینه های سیاسی، اقتصادی و غیره  در سطح بالایی قرار دارد. آذربایجان و ایران در چارچوب سازمان های بین المللی بطور مداوم از یکدیگر حمایت می کنند.

رئیس جمهور الهام علی اف ضمن بیان اینکه سفرهای مکرر و متقابل موجب تحکیم هرچه بیشتر روابطمان می شود به اهمیت امضاء بیست سند و تصمیمات اتخاذ شده اشاره کردند. رئیس دولت افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را یاداوری نمودند. الهام علی اف رئیس جمهور آذرباجان ضمن تاریخی توصیف کردن اجراء کریدور حمل و نقل شمال- جنوب اعلام کردند که،  کریدور مذکور نه تنها در نزدیک شدن آذربایجان و ایران بلکه در حالت کلی در نزدیک شدن هرچه بیشتر سایر کشورها به یکدیگر نیز نقش مهمی ایفا می کند.

آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم ایران، اهمیت دادن کشورش به همکاری با آذربایجان را مورد اشاره قرار دادند. آیت الله سید علی خامنه ای ضمن اعلام ضرورت افزایش هرچه بیشتر حجم مبادلات تجاری متقابل، برای رئیس جمهور الهام علی اف موفقیت در امور و برای مردم آذربایجان رفاه و کامیابی مسئلت نمودند.       /files/image/aa22.jpg

 

/files/image/aa33.jpg

 

/files/image/aa1111.jpg

 

/files/image/aa44.jpg

Search in archive