2017-10-08

در حین سفر دریانوردان نظامی آذربایجان به ایران به صورت متقابل از ناوهای دریایی بازدید شد

در روز بعدی سفر دریانوردان آذربایجان به ایران مراسم های از قبل برنامه ریزی شده برگزار شد. با مشارکت هیئت کشتی و فرماندهان از ناوهای هر دو کشور بازدید شد.

در وهله اول دریانوردان نظامی ایران از ناوهای دریایی آذربایجان بازدید کرده اند. بعد از بازدید ناو به سوالات مورد نظرمهمانان پاسخ داده شده است.

هیئت دریانوردان آذربایجان نیز از ناو موشک انداز "جوشن" ایران بازدید کرده اند.

در پایان دریانوردانمان با غذاهای لذیذ آذربایجان از دریانوردان نظامی ایران پذیرایی کرده اند.

a_1

b_1

c_1

d_1

f_1

Search in archive