2017-11-01

رئیس جمهور آذربایجان الهام علی اف به ایران سفر کرد

رئیس جمهور الهام علی اف طی سفر کاری عازم جمهوری اسلامی ایران شد.

 در فرودگاه مهرآباد تهران به افتخار رئیس دولتمان گارد تشریفات ایستاده بود.

 مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک و دیگر مقامات ارشد دولتی و حکومتی از رئیس جمهور الهام علی اف استقبال کردند.

1

2

3_1

4_1

5_1

Search in archive