2018-03-28

رئیس جمهور ایران حسن روحانی برای سفر رسمی به آذربایجان آمده است

در فرودگاه بین المللی حیدر علی اف که در آن پرچم های دولتی هر دو کشور به احتزاز درآمده بود به افتخار میهمان عالی رتبه گارد تشریفات ایستاده بود.

 حسن روحانی رئیس جمهور ایران را در فرودگاه یعقوب ایوب اف معاون اول نخست وزیر جمهوری آذربایجان، خلف خلف اف معاون وزیر امور خارجه و سایر اشخاص رسمی استقبال کردند.  

Search in archive