2018-03-29

مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهوری ایران حسن روحانی انجام شد

مراسم استقبال رسمی از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای سفر رسمی به جمهوری آذربایجان آمده است برگزار شد.

 در میدانی که پرچم های هر دو کشور به احتزاز درآمده بود به افتخار رئیس جمهور ایران گارد تشريفات ایستاده بود.

 الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

 رئیس گارد تشریفات به رئیس جمهور ایران گزارش داد.

 رئیس جمهور الهام علی اف و رئیس جمهور حسن روحانی از مقابل گارد تشریفات عبور کردند.

 رئیس جمهور ایران به سربازان آذربایجان سلام کرد.

 سرود ملی ایران و آذربایجان نواخته شد.

 نمایندگان دولتی و حکومتی آذربایجان به رئیس جمهور ایران حسن روحانی و همچنین اعضاء هیات نمایندگان ایران به رئیس جمهور الهام علی اف معرفی شدند.

 گارد تشریفات حین نواخته شدن سرود نظامی از مقابل روسای جمهور عبور کردند.

 الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و حسن روحانی رئیس جمهور ایران عکس رسمی گرفتند.

Search in archive