2018-03-29

اسناد آذربایجان - ایران امضا شده است

بعد از اتمام ملاقات در ترکیب وسیع، با حضور رئیس جمهور الهام علی اف و رئیس جمهور اسلامی ایران حسن روحانی مراسم امضاء اسناد انجام شده است.

برنامه اجرایی در زمینه همکاری میان کمیته دولتی امور خانواده، زنان و کودکان جمهوری آذربایجان و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران را هجران حسین‎اوا رئیس کمیته دولتی امور خانواده، زنان و کودکان جمهوری آذربایجان و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند.

 طرح اجرایی یادداشت تفاهم همکاری در زمینه جوانان و ورزش بین وزارت جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان و وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران برای سالهای 2018-2019  را آزاد رحیم اف وزیر جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند.

 برنامه مبادلات فرهنگی و هنری بین وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران برای سالهای 2018-2021 را ابوالفص قارایف وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان و ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند. 

 برنامه فعالیت یادداشت تفاهم همکاری در زمینه بهداشت و آموزش پزشکی بین وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران را اکتای شیرعلی اف وزیر بهداشت جمهوری آذربایجان و ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند. 

 یادداشت تفاهم در زمینه توسعه مشترک بلوک های مربوطه در دریای خزر بین وزارت انرژی جمهوری آذربایجان و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران را پرویز شهباز اف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند. 

 یادداشت تفاهم در خصوص تحکیم همکاری در زمینه صنعت بین وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان و وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران را شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند. 

 یادداشت تفاهم در خصوص همکاری بین وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان و وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران را شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و مسعود کرباسیان  وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند. 

 موافقتنامه در زمینه تامین مالی احداث راه آهن آستارا- رشت در اراضی جمهوری اسلامی ایران بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران را شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و مسعود کرباسیان  وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند. 

Search in archive