2018-03-29

ضیافت شام رسمی از طرف رئیس جمهور الهام علی اف به افتخار رئیس جمهور حسن روحانی برگزارشده است

از طرف رئیس جمهور الهام علی اف ضیافت شام رسمی به افتخار رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی که در سفر رسمی در کشورمان به سر میبرد برگزار گردیده است. 

Search in archive