2018-03-29

سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران به آذربایجان به اتمام رسید

سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان در تاریخ 29 مارس به اتمام رسید.

 در فرودگاه بین المللی حیدر علی اف که در آن پرچم های دولتی هر دو کشور به احتزاز درآمده بود به افتخار مهمان عالی رتبه گارد تشریفات ایستاده بود.

 رئیس جمهور ایران حسن روحانی را در فرودگاه یعقوب ایوب اف معاون اول نخست وزیر جمهوری آذربایجان، خلف خلف اف معاون وزیر امور خارجه و دیگر اشخاص رسمی بدرقه نمودند.

Search in archive