2021-11-08

یک سال از “۸ نوامبر - روز پیروزی” که با رهبری خردمندانه فرمانده مظفر کل قوا و با شجاعت و شکست ناپذیری ارتش دلیر آذربایجان در تاریخ کشورداری موطمان آذربایجان با حروف طلایی نگاشته شده ومایه افتخار و غرور مردمانمان، تجسم وحدت حول مشت پولادین می باشد سپری شده است.

روح شهیدانمان شاد، روز پیروزی مبارک باد!

Search in archive