2021-12-22

اطلاعات اداره سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان پیرامون ملاقات وزیرجناب آقای جیحون بایرام اف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با وزیر جناب آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

Search in archive