2022-09-13

آقای علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران با آقای ناصر کنعانی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ایران ملاقات نمودند.

آقای علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران با آقای ناصر کنعانی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ایران ملاقات نمودند.

Search in archive