2022-09-13

از شبانگاه مورخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۲۲ (۲۱ شهریور سال ۱۴۰۱) در سمت داشکسن، کلبجر و لاچین مرز دولتی #آذربایجان - ارمنستان یگان های نیروهای مسلح #ارمنستان تخریبات وسیعی را انجام داده اند.

از شبانگاه مورخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۲۲ (۲۱ شهریور سال ۱۴۰۱) در سمت داشکسن، کلبجر و لاچین مرز دولتی #آذربایجان - ارمنستان یگان های نیروهای مسلح #ارمنستان تخریبات وسیعی را انجام داده اند.

Search in archive