2023-01-19

در سفارت جمهوری ‎آذربایجان در ‎ایران به مناسبت ۲۰- ژانویه - روز عزای عمومی مراسم تحت عنوان « ۲۰ ژانویه- تاریخچه افتخار و قهرمانی تاریخ ما» برگزار گردید.

در سفارت جمهوری ‎آذربایجان در ‎ایران به مناسبت ۲۰- ژانویه - روز عزای عمومی مراسم تحت عنوان « ۲۰ ژانویه- تاریخچه افتخار و قهرمانی تاریخ ما» برگزار گردید.

Search in archive