2023-01-20

‏امروز از حوادث ۲۰ ژانویه خونین که در تاریخ مبارزه در راه استقلال جمهوری ‎#آذربایجان به عنوان صفحه قهرمانی درج گردیده است ۳۳ سال می گذرد

‏امروز از حوادث ۲۰ ژانویه خونین که در تاریخ مبارزه در راه استقلال جمهوری ‎#آذربایجان به عنوان صفحه قهرمانی درج گردیده است ۳۳ سال می گذرد

 

خداوند شهدا را قرین رحمت بفرمایند!??

Search in archive