2017-03-05

اسناد همکاری امضاء شده آذربایجان-ایران

بعد از اتمام مذاکرات در سطح هیات های عالی رتبه، با حضور الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران مراسم امضاء اسناد آغاز شده است.

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه پیشگیری از تطهیر وجوه یا سایر داراییهای حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم میان اتاق نظارت بر بازارهای مالی جمهوری آذربایجان و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران را جناب آقای رفعت اصلانلی رئیس اتاق نظارت بر بازارهای مالی جمهوری آذربایجان و میثم نصیری مدیر اجرایی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند.

یادداشت تفاهم میان شرکت سهامی خاص "راه آهن آذربایجان" و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اتصالات ریلی را جناب آقای جاوید قربان اف رئیس سهامی خاص "راه آهن آذربایجان" و جناب آقای سعید محمد زاده رئیس شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران امضاء نمودند.  


/files/image/ss11.jpg


/files/image/ss22.jpg


/files/image/ss33.jpg


/files/image/ss44.jpg

Search in archive