2021-12-24

جناب آقای الهام علی اف رئیس جمهور محترم جمهوری آذربایجان در تاریخ 22 دسامبر هیئت نماینده به رهبری جناب آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به حضور پذیرفت.

Search in archive