2015-01-25

نسل¬کشی خوجالي – فاجعه قرن بيستم

سفارت جمهوري آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران
برگزاري مسابقه مقالات علمي با موضوع
«نسل¬کشی خوجالي – فاجعه قرن بيستم»
را اعلام مي¬نمايد.شرايط مسابقه:
−    مقالات ارائه¬شده بايد پيشتر در هيچ جاي ديگري منتشر نشده باشند.
−    مقالات بايد به يكي از سه زبان انگليسي، فارسي يا آذربايجاني ارائه گردند.
−    مقالات با فونت Times New Roman (براي زبانهاي انگليسي و آذربايجاني) و فونت B Zar (براي زبان فارسي)، بدون فاصله ميان خطوط و با سايز 14 نوشته شوند.
−    مقالاتي كه قبل و بعد از تاريخ¬هاي ذكرشده ارسال شوند، مورد بررسي قرار نخواهند گرفت.
−    مقالات برگزيده از سوي كميسيون مسابقه، در مراسمي كه به مناسبت فاجعه خوجالي از سوي سفارت جمهوري آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد گرديد، معرفي خواهند شد.
−    مقاله¬اي كه مقام اول را كسب نمايد، در مجله «جهان ديپلماسي» وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان و سايت اينترنتي جمهوري آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران منتشر خواهد گرديد.
−    به نفرات اول تا سوم هداياي ارزنده¬اي از سوي سفارت جمهوري آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران اهدا خواهد گرديد.
−    به نهادهاي (دانشگاه، مركز تحقيقات و غيره) محل فعاليت مولفين مقالات برگزيده، نامه سپاسگزاري مبني به شركت مولف و برنده¬شده وي، از سوي سفارت جمهوري آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهد گرديد.
−    مقالات علمي مي¬بايست از تاريخ 25 ژانويه لغايت 20 فوريه سال 2015 ميلادي از طريق پست الكترونيكي (به نشاني a.sh.yagubova@gmail.com)) به سفارت جمهوري آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران ارسال گردند.
−    مشخصات نويسنده مقاله (نام، نام خانوادگي، محل كار يا محل تحصيل/محل انجام تحقيقات علمي، تلفن، آدرس پست الكترونيكي) مي¬بايست به همراه مقاله به سفارت جمهوري آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران ارسال گردد.

Search in archive